10 محصول
 • گیاه انجبار مورد تایید دکتر روازاده

  انجبار

  12,000 تومان
 • گیاه ایرسا مورد تایید دکتر روازاده

  ایرسا

  10,000 تومان
 • گیاه بسفایج مورد تایید دکتر روازاده

  بسفایج

  11,000 تومان
 • گیاه بوزیدان مورد تایید دکتر روازاده

  بوزیدان

  5,700 تومان
 • ریشه بابا آدم مورد تایید دکتر روازاده

  ریشه باباآدم

  3,100 تومان
 • ریشه زرشک مورد تایید دکتر روازاده

  ریشه زرشک

  2,900 تومان
 • گیاه ریوند چینی مورد تایید دکتر روازاده

  ریوند چینی

  4,000 تومان
 • Placeholder

  زردچوبه

  8,500 تومان
 • زنجبیل نرم مورد تایید دکتر روازاده

  زنجبیل نرم

  10,500 تومان
 • هواچوبه مورد تایید دکتر روازاده

  هواچوبه

  40,000 تومان