32 محصول
 • گیاه اسپند مورد تایید دکتر روازاده

  اسپند

  5,000 تومان
 • گیاه اسفرزه مورد تایید دکتر روازاده

  اسفرزه

  6,500 تومان
 • گیاه افتیمون مورد تایید دکتر روازاده

  افتیمون

  4,500 تومان
 • بارهنگ مورد تایید دکتر روازاده

  بارهنگ

  7,200 تومان
 • Placeholder

  تخم جعفری

  5,000 تومان
 • تخم خربزه مورد تایید دکتر روازاده

  تخم خربزه

  3,000 تومان
 • تخم خیار مورد تایید دکتر روازاده

  تخم خیار

  9,500 تومان
 • تخم رازیانه (بادیان) مورد تایید دکتر روازاده

  تخم رازیانه-بادیان

  5,600 تومان
 • تخم شربتی مورد تایید دکتر روازاده

  تخم شربتی

  17,200 تومان
 • Placeholder

  تخم شنبلیله

  2,200 تومان
 • Placeholder

  تخم شوید

  5,500 تومان
 • تخم گیاه کاسنی مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کاسنی

  3,000 تومان
 • تخم گیاه کاهو مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کاهو

  4,000 تومان
 • تخم گیاه کتان مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کتان

  5,000 تومان
 • تخم کدو مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کدو

  5,300 تومان
 • Placeholder

  تخم کرفس

  4,800 تومان