16 محصول
 • برنج اجدادی 2 کیلویی مورد تایید دکتر روازاده

  برنج اجدادی (2کیلویی)

  65,000 تومان
 • برنج اجدادی 5 کیلویی مورد تایید دکتر روازاده

  برنج اجدادی (5کیلویی)

  160,000 تومان
 • برنج قهوه ای 2 کیلویی مورد تایید دکتر روازاده

  برنج قهوه ای (2کیلویی)

  60,000 تومان
 • برنج قهوه ای 5 کیلویی مورد تایید دکتر روازاده

  برنج قهوه ای (5کیلویی)

  150,000 تومان
 • Placeholder

  بلغور جو (کیلویی)

  11,000 تومان
 • Placeholder

  بلغور گندم (کیلویی)

  11,000 تومان
 • Placeholder

  عدس

  33,000 تومان
 • Placeholder

  گندم (کیلویی)

  8,000 تومان
 • Placeholder

  لپه

  42,000 تومان
 • Placeholder

  لپه باقالی

  33,000 تومان
 • Placeholder

  لوبیا چشم بلبلی

  33,000 تومان
 • Placeholder

  لوبیا چیتی

  39,000 تومان
 • Placeholder

  لوبیا سفید

  33,000 تومان
 • Placeholder

  لوبیا قرمز

  33,000 تومان
 • Placeholder

  ماش

  30,000 تومان
 • Placeholder

  نخود

  28,000 تومان