19 محصول
 • گیاه برگ سنا مورد تایید دکتر روازاده

  برگ سنا

  5,500 تومان
 • Placeholder

  تخم جعفری

  5,000 تومان
 • تخم گیاه کتان مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کتان

  5,000 تومان
 • Placeholder

  تخم کرفس

  4,800 تومان
 • حب بید مورد تایید دکتر روازاده

  حب بید

  44,000 تومان
 • حب جنطیانا مورد تایید دکتر روازاده

  حب جنطیانا

  44,000 تومان
 • دارچین قلم مورد تایید دکتر روازاده

  دارچین قلم

  10,000 تومان
 • دارچین نرم مورد تایید دکتر روازاده

  دارچین نرم

  10,500 تومان
 • Placeholder

  روغن مکمل داروی چربی سوز

  2,600 تومان
 • گیاه زیره سبز مورد تایید دکتر روازاده

  زیره سبز

  9,000 تومان
 • Placeholder

  زیره سیاه

  11,500 تومان
 • سفوف ضد چاقی (بلغمی) مورد تایید دکتر روازاده

  سفوف ضد چاقی (بلغمی)

  18,000 تومان
 • Placeholder

  صمغ عربی

  3,400 تومان
 • عرق برگ چنار سبک مورد تایید دکتر روازاده

  عرق برگ چنار-پت

  12,000 تومان
 • عرق زیره سنگین مورد تایید دکتر روازاده

  عرق زیره سبز سنگین

  14,500 تومان
 • عرق زیره سبز سبک مورد تایید دکتر روازاده

  عرق زیره سبز-پت

  13,000 تومان