69 محصول
 • گیاه اسفرزه مورد تایید دکتر روازاده

  اسفرزه

  6,500 تومان
 • گیاه اکلیل کوهی (رزماری) مورد تایید دکتر روازاده

  اکلیل کوهی

  4,200 تومان
 • گیاه انجبار مورد تایید دکتر روازاده

  انجبار

  12,000 تومان
 • گیاه ایرسا مورد تایید دکتر روازاده

  ایرسا

  10,000 تومان
 • پاد سنگ صفرا مورد تایید دکتر روازاده

  پادسنگ صفرا

  100,000 تومان
 • کد 142 پاد سنگ کلیه مورد تایید دکتر روازاده

  پادسنگ کلیه

  46,000 تومان
 • گیاه پر سیاوشان مورد تایید دکتر روازاده

  پر سیاوش

  10,300 تومان
 • Placeholder

  پونه

  5,500 تومان
 • Placeholder

  تخم جعفری

  5,000 تومان
 • تخم خربزه مورد تایید دکتر روازاده

  تخم خربزه

  3,000 تومان
 • تخم خیار مورد تایید دکتر روازاده

  تخم خیار

  9,500 تومان
 • تخم رازیانه (بادیان) مورد تایید دکتر روازاده

  تخم رازیانه-بادیان

  5,600 تومان
 • Placeholder

  تخم شنبلیله

  2,200 تومان
 • تخم گیاه کاسنی مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کاسنی

  3,000 تومان
 • تخم گیاه کاهو مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کاهو

  4,000 تومان