20 محصول
 • گیاه اسپند مورد تایید دکتر روازاده

  اسپند

  5,000 تومان
 • گیاه برگ زیتون مورد تایید دکتر روازاده

  برگ زیتون

  3,800 تومان
 • Placeholder

  تخم شنبلیله

  2,200 تومان
 • تخم گیاه کاهو مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کاهو

  4,000 تومان
 • تخم گیاه کتان مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کتان

  5,000 تومان
 • تخم کدو مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کدو

  5,300 تومان
 • تخم گیاه گشنیز مورد تایید دکتر روازاده

  تخم گشنیز

  8,600 تومان
 • ترنجبین مورد تایید دکتر روازاده

  ترنجبین

  10,500 تومان
 • حب دیابت مورد تایید دکتر روازاده

  حب دیابت

  25,000 تومان
 • گیاه خارخاسک مورد تایید دکتر روازاده

  خارخاسک

  5,000 تومان
 • دارچین قلم مورد تایید دکتر روازاده

  دارچین قلم

  10,000 تومان
 • دارچین نرم مورد تایید دکتر روازاده

  دارچین نرم

  10,500 تومان
 • عدس الملک مورد تایید دکتر روازاده

  عدس الملک

  5,000 تومان
 • Placeholder

  قره قات

  18,400 تومان
 • کد 169 مورد تایید دکتر روازاده

  کد169

  13,500 تومان
 • گیاه گزنه مورد تایید دکتر روازاده

  گزنه

  3,800 تومان