72 محصول
 • گیاه اسفرزه مورد تایید دکتر روازاده

  اسفرزه

  6,500 تومان
 • حب اطریفل افتیمونی مورد تایید دکتر روازاده

  اطریفل افتیمونی

  44,000 تومان
 • اطریفل غددی مورد تایید دکتر روازاده

  اطریفل غددی

  44,000 تومان
 • گیاه افسنطین مورد تایید دکتر روازاده

  افسنطین

  7,200 تومان
 • گیاه ایرسا مورد تایید دکتر روازاده

  ایرسا

  10,000 تومان
 • Placeholder

  بادرنجبویه

  7,000 تومان
 • گیاه برگ زیتون مورد تایید دکتر روازاده

  برگ زیتون

  3,800 تومان
 • گیاه به لیمو مورد تایید دکتر روازاده

  به لیمو

  13,500 تومان
 • Placeholder

  پونه

  5,500 تومان
 • تخم خربزه مورد تایید دکتر روازاده

  تخم خربزه

  3,000 تومان
 • تخم خیار مورد تایید دکتر روازاده

  تخم خیار

  9,500 تومان
 • Placeholder

  تخم شنبلیله

  2,200 تومان
 • Placeholder

  تخم شوید

  5,500 تومان
 • تخم گیاه کاسنی مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کاسنی

  3,000 تومان
 • تخم گیاه کاهو مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کاهو

  4,000 تومان
 • تخم گیاه کتان مورد تایید دکتر روازاده

  تخم کتان

  5,000 تومان